Sorseledörren Fritidshusdörr Friggeboddörr Bastudörrar och Fönster

Sorseledörren tillverkar Fritidshusdörrar Friggeboddörrar Bastudörrar och Fönster med hög formstyrka från lappländskt virke av senvuxen fura. Sorseledörren manufactures Holiday home doors Friggeboddörrar Sauna doors and Windows with high dimensional strength from Lapland wood of late-grown pine.

 

Historien

År 1990 startar tillverkning av dörrar och fönster i nuvarande Sorselefabriken. Dessförinnan tillverkades likkistor och svepningar till dessa detta var i början på 70 talet under VSVs ledning Västerbottens skyddade verkstäder.

Början på 80-talet startas möbeltillverkning och hotellinredningar upp här monteras på flertal platser i Norrland även fortsättning på kisttillverkning som senare flyttas till Malå.

Samhall Safac bildas 1990 Dörr/fönstertillverkningen börjar i liten skala första kunden är Knutab samma lokaler som Sorselestugan nu har, senare börjar även Sorselestugan beställa dörr/fönster och andra stugtillverkare i norra Sverige.

Försäljning i Norge börjar mitten på 90-talet dåvarande kunder var Neumann Bygg, Centrumbygg mfl.Limfog till kistprofiler tillverkas och hyvlas här till Samhall i Malå till år ca 2005 som senare läggs ner och säljs ut till Rydens kistfabrik. 2016 så förvärvades sorseledörren av företagsgruppen 26tusen men under 2018 tvingades dåvarande sorseledörren in i en rekonstruktion som pågick till august 2019 då nuvarande ägare Sorselestugan tog över verksamheten sedan dess har framgången varit stor med bla. annat ett nytt omsättningsrekord (2021).

 

The History

In 1990, production of doors and windows starts in the current Sorsele factory. Prior to that, coffins were made and sweeps for these were made in the early 70's under VSV's management Västerbotten's protected workshops.

At the beginning of the 80's, furniture production was started and hotel furnishings were installed here in several places in Norrland, as well as a continuation of coffin production, which was later moved to Malå.

Samhall Safac is formed in 1990 Door / window production begins on a small scale first customer is Knutab the same premises as Sorselestugan now has, later also Sorselestugan starts ordering door / windows and other cottage manufacturers in northern Sweden.

Sales in Norway begin in the mid-90s. The then customers were Neumann Bygg, Centrumbygg, etc. Glue joints for coffin profiles are manufactured and planed here at Samhall in Malå until about 2005, which are later closed down and sold to Ryden's coffin factory. In 2016, the sorsedörren was acquired by the company group 26 thousand, but in 2018 the then sorseledörren was forced into a reconstruction that lasted until August 2019 when the current owner Sorselestugan took over the business since then, the success has been great with, among others. another new sales record (2021).